Please enable JS

İNGİLİS DİLİ SƏVİYYƏSİNİN ÖLÇÜLMƏSİ TESTİ

RƏQƏMSAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ

İNGİLİS DİLİ SƏVİYYƏSİNİN ÖLÇÜLMƏSİ TESTİ

İngilis Dili Səviyyəsinin Ölçülməsi testi, öz sahəsində peşəkar olan mütəxəssilər tərəfindən hazırlanaraq namizədlərinizin və işçilərinizin ümumi ingilis dili bacarıqlarını ölçmək üçün istifadə edilir. Çoxsaylı seçilmiş suallardan ibarət olan bu imtahan, namizədin, xüsusilə işgüzar və qeyri-rəsmi ünsiyyətdə ingilis dilinin orta səviyyəsini ölçmək üçün hazırlanmışdır.
NECƏ İŞLƏYİR?
İngilis Dili Səviyyəsinin Ölçülməsi testi 80 sualdan ibarətdir. İlk 50 sual çətinlik dərəcəsinin artması üzrə sıralanmış suallardan təşkil olunmuşdur. İlk 50 sualda gözlənilən nəticə əldə edildikdə, namizəd növbəti səviyyəni müəyyən etmək üçün son 30 sualı tamamlaya bilər. Namizədin A1-C2 sıralamasındakı səviyyəsi ölçülür.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
80
SUAL
40
DƏQİQƏ
3
FƏRQLİ ÖLÇMƏ ÜSULU

LÜĞƏT

İNGİLİS DİLİ LÜĞƏTİ

QRAMMATİKA

İNGİLİS DİLİ QRAMMATİKASI

READING COMPREHENSION

İNGİLİS DİLİNDƏ BAŞA DÜŞMƏ