Please enable JS

DISCOVERY ŞƏXSİYYƏT ANALİZİ

RƏQƏMSAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ

DISC NƏZƏRİYYƏSİNİN TARİXİ

M.Ö.444

Empodokles

İnsanın şəxsi keyfiyyətləri dörd fərqli şəkildə xarakterizə olunur. Bu keyfiyyətlər dörd əsas element - "od", "torpaq", "hava", "su" ilə əlaqələndirilmişdir.
M.Ö.400

Hipokrat

Empodoklesdən qısa bir müddət sonra Hippokrat şəxsi keyfiyyətlərin insan bədənindəki mayelərdən təsirləndiyini iddia edərək, dörd fərqli xarakter quruluşundan - "Choleric", "Sanguine", "Phlegmatic", "Melancholy" - bəhs etmişdir.
M.S.1921

CARL GUSTAV JUNG

Analitik Psixologiyanın qurucusu, eyni zamanda Sigmund Freud və Alfred Adler ilə birlikdə dərinlik psixologiyasının üç qurucusundan biri olan Carl Gustav Jung, şəxsiyyət məsələsinə əqli baxımdan yanaşaraq şəxsiyyət xüsusiyyətlərini Feeling (Məntiqi), Feeling (Emosional), Sensation (Hissi) və Intiution (İntuitiv) kimi ümumiləşdirdi.
M.S.1928

W.M. MARSTON

Amerikalı Psixoloq W.M. Marston bu dörd şəxsiyyət tipindən ilk dəfə "Normal İnsanların Duyğuları" kitabında D, I, S və C hərflərini istifadə edərək bəhs etmişdir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

DISCOVERY Şəxsiyyət Analizi,

1928 -ci ildə professor William Moulton Marston tərəfindən hazırlanmış DISC nəzəriyyəsinə əsaslanır. Marston "Normal İnsanların Duyğuları" kitabında ilk dəfə olaraq Dominant, Təsiredici , Sadiq və Ciddi adlandırdığı dörd şəxsiyyət formasından bəhs etmiş, lakin bu formaların ayrı-ayrı fərdlərdə ölçülməsi üçün bir ölçü təklif etməmişdir.

1948 -ci ildən bəri DISC nəzəriyyəsi üçün müxtəlif ölçmə vasitələri hazırlanmışdır və dünyanın bir çox ölkələrində işə qəbul, qiymətləndirmə və karyera yüksəlişi proseslərində insanları tanımağın ən təsirli yollarından biri kimi istifadə edilməyə başlanmışdır.

İŞƏGÖTÜRMƏ
DISCOVERY Şəxsiyyət Analizini namizədləriniz üçün yığcam siyahılar tutmaq, müsahibə öncəsi və müsahibə müddətində qiymətləndirmələri aparmaq üçün etibarlı şəkildə istifadə edə bilərsiniz.
Sürətli, rahat və qərəzsiz dəyərləndirmələr apara bilər, yanlış işəgötürmə prosesinin səbəb olduğu xərclərdən qurtularaq firmanızın gəlirliliyini artıra və vəzifəyə uyğun doğru şəxsi keyfiyyətlərə sahib olan namizədi təyin edə bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

İDARƏETMƏ STRATEGİYALARI
DISCOVERY Şəxsiyyət Analizi komanda daxilində yarana biləcək problemlərin davranış səbəblərini tez bir zamanda dərk etməyinizə və onları uyğun şəkildə həll etməyinizə imkan yaradır.
Performansın idarə edilməsində, komanda şüurunun yaradılmasında, münaqişələrin idarə edilməsində və davranış problemlərinin müəyyənləşdirilməsində istifadə edilə bilər.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

KOMMUNİKASİYA QABİLİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ
DISCOVERY Şəxsiyyət Analizi ilə həm özünüzün, həm də komandanızın ünsiyyət prioritetlərini təhlil edə bilərsiniz.
Satış və marketinq proseslərinin səmərəli idarə edilməsində, ahəngdar işləyən düzgün komandaların qurulmasında və komandanızın motivasiya mənbələrinin effektiv şəkildə təyin edilməsində istifadə edilə bilər.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

MƏDƏNİ İNTEQRASİYA
DISCOVERY Şəxsiyyət Analizi ilə yeni işə götürülmüş komanda üzvünüzü təşkilatınızın və ya şöbənizin mədəniyyətinə və hətta iş tərzinə asanlıqla uyğunlaşdıra bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
36
SUAL
12
DƏQİQƏ
71
FƏRQLİ KOPMPETENSİYA

DISCOVERY ŞƏXSİYYƏT ANALİZİ HESABATI

ƏSAS DAVRANIŞ QABİLİYYƏTLƏRİ

ÜMUMİ TENDENSİYALAR

Namizədlərinizin əsas şəxsiyyət keyfiyyətlərini və sizi ən çox maraqlandıran davranış formalarını təhlil etməyinizə imkan verir.

İŞLƏMƏ FORMASI

İŞLƏMƏ MEYLLƏRİ

Namizədlərinizin üstünlük verdikləri iş üsulları, nizam-intizam anlayışları, müvəffəqiyyət qazanmaq istəkləri və təşəbbüskarlıq qabiliyyətləri kimi əsas məlumatları toplamağa imkan verir.

İDARƏETMƏ BACARIQLARI

LİDERLİK STİLİ

Namizədlərinizin komanda idarəetməsində üstünlük verdikləri yanaşmalar ilə yanaşı, səlahiyyət, empatiya, strateji düşüncə kimi idarəetmə bacarıqlarını araşdırmağa imkan verir.

ÜNSİYYƏT BACARIQLARI & SEÇİMLƏRİ

SOSİAL BACARIQLAR

Namizədlərinizin ətrafdakı insanlarla sosial uyğunluğunu, eləcə də üstünlük verdikləri sosial qarşılıqlı əlaqə formalarını qiymətləndirməyə imkan verir.

MOTİVASİYA EDİCİLƏR

PERFORMANS YÜKSƏLDİCİLƏRİ

Orta və uzun müddətli iş üçün namizədlərinizin ehtiyac duyduğu motivasiya mənbələrini ətraflı araşdırmağa imkan verir.

HİSSLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ

HİSSLƏRİN ƏTRAFA YANSIDILMASI

Müsbət düşüncə, stresə dözümlülük, həvəs, empatiya və tolerantlıq kimi namizədlərinizin əsas emosional dinamikasını qiymətləndirməyinizə kömək etmək üçün yaradılmışdır.

FƏRDİ İNKİŞAF EHTİYACI HESABATI

FƏRDİ İNKİŞAF BƏLƏDÇİSİ

Əldə edilən şəxsi məlumatlar nəticəsində, namizədlərinizin və ya işçiləriniz üçün lazımi təlim və ya inkişaf proqramı üçün təkliflər verir.

MÜQAYİSƏLİ VƏZİFƏ ANALİZİ HESABATI

VƏZİFƏYƏ UYĞUNLAŞMA

Namizədlərinizin ünsiyyət və davranış bacarıqlarını pozisiya ilə müqayisə edərək, onların vəzifəyə uyğun olub olmadığını müəyyən etməyinizə imkan verir.